စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Friday, February 8, 2013

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ကို ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီးခန္႔အပ္ရန္ အဆိုျပဳ

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမတ္ဟိန္းကို ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမတ္ဟိန္းအား ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီး ခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အဆင့္ရွိ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ျခင္းမွာ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ၾကီး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းထြန္းကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျပီးေနာက္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိေနေသာ ေနရာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမတ္ဟိန္းျဖင့္ အစားထိုးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းေ႒းကို စစ္ဘက္ရာထူး ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သိန္းေ႒းကို စစ္ဘက္ ရာထူး ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အတူ လစ္လပ္သြားေသာ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေနရာအတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သက္ႏိုင္၀င္းကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္ သားမ်ား၏ အမည္ စာရင္းကို ရယူ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီး ဌာနႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အျပင္ အျခား ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလိုပါက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ သိရွိရပါသည္။

 ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဦးသိန္းထြန္းကဲ့သို႔ ရားထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး သူရ ဦးျမင့္ေမာင္၏ ေနရာကို ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းဆင့္အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္တြင္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 Eleven Media Group

0 comments: