စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Thursday, December 8, 2011

သတိ- အနားမကပ္ရ။ ငွက္ေပ်ာသီးစာ မိသြားမယ္။ LoL...

အစုိးရသစ္ တက္လာျပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔တြင္ လက္နက္အသစ္အဆန္းတမ်ဳိး မၾကာေသးမီက တပ္ဆင္လုိက္သည္။

0 comments: