စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, December 14, 2011

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏႇင့္ ကလို႔ထူးေဘာအဖြဲ႔ (ယခင္ DKBA)တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မႇတ္ေရးထိုး

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ႏႇင့္ ကလို႔ထူးေဘာအဖြဲ႕ (ယခင္ DKBA) တို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ႏႇစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးႏႇင့္ ကလို႔ထူးေဘာအဖြဲ႔တြင္ ဦးေစာလားပြယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ ေျခာက္ဦးပါ ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်က္(၆)ခ်က္ကို သေဘာတူလက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ကာ အဆိုပါအခ်က္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမႇ ခြဲထြက္မႈမျပဳရန္ သေဘာတူျခင္း၊ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရႇာက္ရန္ သေဘာတူျခင္း၊ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ ေဒသတြင္ ယာယီအေျချပဳ၍ စုကလိေဒသတြင္ နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကလို႔ထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏႇင့္ မိသားစုမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈဘ၀ျမႇင့္ တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒႏႇင့္ အညီ အစိုးရႏႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏႇင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစ တတ္ေသာေဆး၀ါးမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ႏႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူျခင္းႏႇင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုေတြ႕ဆံုမႈသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမႇရရႇိေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီးျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

0 comments: