စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, July 25, 2012

စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုုလ္ (NUS) ႏွင့္ နန္ယန္းနည္းပညာ တကၠသိုုလ္ (NTU) မွာ သင္ယူမည့္သူမ်ားအတြက္ေဟာေျပာပြဲ

စင္ကာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုုလ္ (NUS) ႏွင့္ နန္ယန္းနည္းပညာတကၠသိုုလ္ (NTU) မွ ပါရဂူဘြဲ ့ရဆရာမ်ားမွအင္ဂ်င္နီယာဘာ သာရပ္ႏွင့္ BioMedical, MSc Healthcare Management သင္ယူမည့္သူမ်ားအတြက္ေဟာေျပာပြဲ


အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ကိုုစိတ္၀င္စားေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ အင္ဂ်င္နီ ယာဘာသာရပ္၏ အေရးၾကီးပံုုအခန္းက႑မ်ား၊ ကမၻာေပၚတြင္ အသံုုး၀င္ဆံုုး အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနုုိင္ငံတြင္ ေရွ ့တန္း ေရာက္လာမည့္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္း က႑မ်ားအေၾကာင္းကိုု Nanyang Technological University မွ PhD ဘြဲ ့ ရရွိထားခဲ့ေသာ Dr. Ben Lim Kheng Khong မွ လည္းေကာင္း၊ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ေဆး၀ါးရွာေဖြေဖၚထုုတ္ျခင္းႏွင့္ သုုေတသန လုုပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားကပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အလုုပ္ အကိုု္င္အခြင့္အလမ္း မ်ားအေၾကာင္းကိုု Dr. Mandar Godge (PhD National University of Singapore) မွ လည္းေကာင္း ညေန (၂)နာရီမွ (၅)နာရီအထိ၊ ဇူလိုုင္လ (၂၉) ရက္ေန ့၊ ၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြ ေန့) Summit Parkview Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုုပ္မည့္ MDIS Open House တြင္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ျပီး မည္သူမဆိုုအခမဲ ့ တက္ေရာက္နုုိင္ပါသည္၊၊

အဆိုုပါေဟာေျပာပြဲကိုု CROWN Education ႏွင့္ MDIS တိုု ့မွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ စကၤာပူနိုုင္ငံ MDIS တြင္တက္ေရာက္ကာ University of Bradford မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင့္မည့္ Electrical and Electronic Engineering ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ Machenaical Engineering ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ Biomedical Sciences, Pharmaceutical Management, University of Wales မွေပးအပ္မည့္ MSc in Healthcare Management, Northumbria University ေပးအပ္မည့္ Biotechnology စသည့္ဘာသာရပ္မ်ား ကိုုပါရွင္းလင္း ေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊

Dr. Ben Lim Kheng Khong USA 2010 Global Scholar ႏွင့္ SIMTech သုုေတသန Scholar တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး၊ ထုုတ္လုုပ္မွဳ ့နည္းပညာ၊ ေဆးဘက္ဆိုုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးမွဳ ့ဆိုုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ သုုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ A*STAR အကူဆရာအျဖစ္လည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊၊


Dr. Mandar Godge သည္ စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုုလ္ (National University of Singapore) မွ ပါရဂူဘြဲ ့ရရွိခဲ့ျပီး။ MDIS တြင္ ဘြဲၾကိဳ၊ဘြဲလြန္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု Genomics, Molecular Biology, Cellular Biology, Biochemistry, Chemical စသည့္ဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိကာ American Society of Plant Biologist and International Researchers Club အသင္း၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊၊ Dr Mandar မွ ေရာဂါရွာေဖြေရး သုေတသန၊ ေဆး၀ါးသုေတသန တို႔ႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ Biomedical Science ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ Cellular and Molecular Pathology, Medical Biochemistry, Cancer Biology အစရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကိုု ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊


စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ CROWN Education ဖုုန္း ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ ႏွင့္ ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ တိုု ့ကိုုတြင္ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးတက္ေရာက္နုုိင္ပါသည္၊၊

Source: www.crown-education.com
www.facebook.com/crowneducation

0 comments: