စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Monday, August 20, 2012

သတင္းဂ်ာနယ္ ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး စာေပမ်ား စာေပစိစစ္ေရး တင္ရန္မလုိေတာ့ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရျပီ။


စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ သတင္းဂ်ာနယ္၊ စာေပ မဂၢဇင္းမ်ား အားလံုးကုိ စိစစ္ထုတ္ေ၀သည့္ စနစ္ကုိ ယေန ့မွစ၍ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား အပါအ၀င္ တင္ထုတ္ အျဖစ္က်န္ရွိ ေနေသးသည့္ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စာေပမ်ား အားလံုးကုိ ထုတ္တင္ စနစ္သုိ ့ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ နံနက္တြင္ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ ဌာန၌ ျပဳ လုပ္ေသာ စာေပစိစစ္ေရး မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ပဲြတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပဥၥမအဆင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈ အျဖစ္ တင္ထုတ္ အျဖစ္က်န္ေနသည့္ အုပ္စု (၂)မွ သတင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ဂ်ာနယ္ အမ်ဳးိအစား (၂)မ်ဳးိ ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင္ ့သမုိင္းဆုိင္ရာ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး မဂၢဇင္း(၂)မ်ဳိး ၊ အေထြေထြ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင္ ့ ဘာသာေရး ၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ ျပကၡဒိန္ အပါ အ၀င္(၄) မ်ဳးိ ၊ သံရံုး စာေပမ်ား အားလံုးသည္ စာေပးစိစစ္ေရးသုိ ့ၾကိဳတင္တင္ျပရန္ လံုး၀မလုိ အပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments: