စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Wednesday, August 15, 2012

ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရႇင္းေသာအစိုးရ..... ျဖစ္ေပၚရန္ ပိုင္ဆိုင္မႈတင္ျပျခင္းအဆို ကန္႔ကြက္ခံရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္. -
အဂၤါေန႕၊ ဩဂုတ္လ ၁၄၊ ၂၀၁၂


ျဖစ္စဥ္......

NLD မွ တင္ျပသည့္ 'အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ Good Governance (ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ Clean Government (သန္႔ရႇင္းေသာအစိုးရ) ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပး အပ္ခံရသူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းႏႇင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မႇတ္တမ္းတင္ထားရန္အဆို' ကို ၂၅-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွာ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္.။

ေနာက္တစ္ေန႔ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ သမၼတရံုးက ေအာက္ပါအတိုင္း ညႊန္ၾကားစာထြက္လာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏႇင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးႏႇင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ရမည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမႇာ''(က) ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ႏႇင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ (ဂ) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ား၊ (ဃ) ျပည္ေထာင္စုေရႇ႕ေနခ်ဳပ္၊ (င) ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ (စ) တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏႇင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ (ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား''တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏႇင့္ ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ားကို ပူးတြဲပါပုံစံ (၇) မ်ဳိးတြင္ ျဖည့္စြက္၍ လက္မႇတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ ငံေတာ္သမၼတထံ အမည္ေဖာ္ျပ လိပ္မူ၍ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သားျဖင့္ ေပးပို႔သြားရန္ ။ စသျဖင့္ ပါ၀င္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရအဆင့္ဆင့္အထိ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

၈-၈-၂၀၁၂ ေန႔မွာ NLD ကတင္တဲ႕ Clean Government အဆိုဟာ ကန္႔ကြက္မဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္..။ သမၼတရဲ႕ အထက္ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာလည္း ၉-၈-၂၀၁၂ မွာ ရုတ္တရက္ ဆိုင္းငံ့သြားပါတယ္..။ ဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ရွိေနတဲ့အတြက္ ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္တယ္္လို႔ သတင္းမ်ားမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္.။

အဲဒီ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ၾကည့္ပါမယ္..။


သံုးသပ္ျခင္း။

အဲဒီမွာ ၈-၈-၂၀၁၂ ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ NLD ရဲ႕ အဆိုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပန္ေလ့လာမိပါတယ္..။ ျပန္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ထြန္းရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဖတ္ရႈမိပါတယ္။ သူ႔ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြထဲက ဆိုလိုရင္းအပိုဒ္တစ္ခုကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါ့မယ္.။

....... ဒါေပမယ့္လို႔ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိိမိတို႔ဦးစီးတဲ့ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ ေျမအိမ္၊ အေဆာက္အုံ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုေငြနဲ႔ အျခားအဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပို႔ရမယ္လို႔သာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳခ်က္ပါ အတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဦးဝင္းျမင့္အဆိုမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ခြဲေဝအပ္ႏွင္းျခင္း ခံရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစုကာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားရမယ့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ ကို ေက်ာ္လြန္ေနတာ ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ သို႔ပါ၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စာရင္းျပဳစု ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားရမယ္ဆိုတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕အဆိုဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အတြက္ အဆိုကိုျပန္လည္သုံးသပ္သင့္ ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဆိုလိုရင္းကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္..။ အႏွစ္သာရပိုင္းကို မၾကည့္ပဲ ဥပေဒကိုေကာင္းေကာင္းမေကာင္းေကာင္း ကာကြယ္ရမွာပဲ ဆိုတဲ့ သမိုင္းေပးတာ၀န္သ႑န္ မ်က္စိစံုမွိတ္ ေဆြးေႏြးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ မွာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိိမိတို႔ဦးစီးတဲ့ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ ေျမအိမ္၊ အေဆာက္အုံ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုေငြနဲ႔ အျခားအဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပို႔ရမည္။

ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ထြန္းေျပာတဲ့အတိုင္း သြားေတြ႕ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ NLD ဦး၀င္းျမင့္ ရည္ညႊန္းသြားတဲ့ အျခားဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ(၁၀၁)မွာ ေတာ့လႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္
 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏႇင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးႏႇင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ရမည္။

ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို NLD ဦး၀င္းျမင့္က ေထာက္ျပၿပီး မိမိရဲ႕ အဆိုဟာလည္း ထိုဥပေဒကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း၊ အဓိကက ျပည္သူကို ခ်ျပဖို႔အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရဲ႕စကားကို ကိုးကားၿပီး ေနာက္ဆံုး ကန္႔ကြက္မခံရခင္မွာ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္..။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အထက္ပါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁ ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆၈) နဲ႔ မတူသလို မိမိအဆိုဟာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ မတူေၾကာင္းပါ။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းရွင္ေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ..

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလုံး All Inclusive အက်ဳံးဝင္ ေစမည္ဆိုပါက အေျခခံဥပေဒက အေသအခ်ာ ျပဳထားသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ၆၈(က) ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လည္းေကာင္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆(ခ)အရ ပုဒ္မ (၆၈)ကို ျပင္ဆင္မည္ဆိုပါက ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။

လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အတြက္ပါ..။ ၄င္းေဆြးေႏြးပံုက NLD ရဲ႕အဆိုဟာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံၾကရင္ ဒီအဆိုကို အတည္ျပဳခ်င္ရင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မလား…. ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မလားဆိုၿပီး ဥပေဒပညာရွင္ပီပီ ပညာသားပါပါေထာက္ျပသြားတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈပါ။ တနည္းအားျဖင့္ အားလံုးကို သတိေပးေခါင္းေလာင္း တီးေပးလိုက္တာပါ။

အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဥပေဒပုဒ္မ (၁၀၁) ကို ျပင္မလား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆၈) ကို ျပင္မလား ဆိုတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒါကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ သမၼတရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈ အပ္ႏွံရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆုိင္းငံ့သြားသလဲဆိုတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆၈) ကိုခြဲျဖန္႔ေလ့လာျခင္း

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မွ ၆၈ မွာ သမၼတ နဲ႔ ဒုသမၼတေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ (နာယက) ကို တင္ရမယ္လုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္..။ အဲဒီအခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ဆိုသူမ်ားဟာ ဘယ္လိုလူေတြလဲ ဆိုတာကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုပဲ ျပန္အသံုးျပဳၿပီး ေလ့လာပါ့မယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥေဒ ပုဒ္မ ၇၆ (က) မွာ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကနွင့္ ဒုတိယနာယကမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း

၇၆။(က) ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ခု စတင္သည့္ ေန့ရက္မွ လေပါင္း ၃၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန့ရက္အထိ အမို်းသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒တို့သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကနွင့္ ဒုတိယနာယကတာ၀န္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ က်န္သက္တမ္းကာလအတြက္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို့သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကနွင့္ ဒုတိယနာယက တာ၀န္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရမည္။
ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဆိုတာ ဘယ္လိုလူမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္သလဲဆိုတာကို တုိက္ရိုက္ အေျခခံဥပေဒမွာမျပဌာန္းထားေပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၏ ေရႊးခ်ယ္ပံုအတုိင္းျဖစ္သည္ ဆိုေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာမိျပန္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၁၁၁။(က)(၁) ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တစ္ဦးနွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တစ္ဦးကို ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္၊

အဲဒီေတာ့အတိုခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကဆိုတာတနည္းအားျဖင့္ ေရႊးေကာက္
တင္ေျမွာက္ခံထားရတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဆိုတာလည္း ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုသူေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာပါတီ၀င္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္..။ သမၼတ/ဒုသမၼတ လို ဘယ္ပါတီ၀င္အျဖစ္ကမွ အလိုေလ်ာက္အနားယူထားသူေတြမဟုတ္ပါဘူး။

သတိထားမိတာက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသက္တမ္းဟာ လေပါင္းသံုးဆယ္ပါ။

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၆)-က အရ လေပါင္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္ယူထားတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တာ၀န္ လႊဲေပးရပါေတာ့မယ္။ ပြင့္လင္းစြာေျပာရရင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ေနရာကို လေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာရင္ ဦးေရႊမန္း ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခု NLD က ကန္႔ကြက္ခံခဲ့ရတဲ့အဆို္အရ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားဟာ သမၼတကို ပိုင္ဆိုင္မႈတင္ႏုိင္ခဲ့ရင္ သမၼတဟာ မည္သည့္ပါတီ၀င္မွမဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မအရဆိုလွ်င္လည္း ျပႆနာမရွိပါ။

ပုဒ္မ ၅၈။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲကို တင္ရမယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒကို ျဖည့္စြက္ခဲ့ရင္/ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားဟာ ယခင္တုန္းက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္နာယကမ်ားဟာလည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ေတြျဖစ္ေနၾကတုန္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္နာယမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕မွ ပိုင္ဆိုင္မႈတင္တင္ျခင္းဟာ တရားမွ်တမႈ ရွိႏုိင္ပါ့မလား..။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲတိုင္းဟာ အာဏာရပါတီ ဒါမွမဟုတ္ အတုိက္အခံ ပါတီ တစ္ခုခုကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို ေရႊးခ်ယ္ထားတာပါပဲ။

ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သံုးသပ္ခ်က္

လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွာ သမၼတနဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္ရဲသူ တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကလြဲလို႔ က်န္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အားလံုးနီးပါးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးဖို႔အတြက္လည္း ျပႆနာရွိေနပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုဟာ ယခင္က စစ္အစိုးရရဲ႕ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကအေျခအေနဟာ ယခု အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းကထက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွာ ၄င္းတို႔/၄င္းတို႔မိသားစုမ်ားရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈကို စစ္ေဆးမယ္ဆိုရင္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္ကတည္းက ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ပိုင္ဆုိင္မႈအရ လုပ္ငန္း ငါးခုရွိသည္ဆိုပါစို႔ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆိုရင္ ယခင္စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အရာရွိဘ၀မွာ ၄င္းနဲ႔ ၄င္းရဲ႕မိသားစုမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မည္မွ် လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ ပိုမိုေပၚလြင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။


ယခုအခ်ိန္က်မွ ထိုမွ်မ်ားျပားေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း စာရင္းေဖ်ာက္ရန္ ဘယ္လိုမွမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

အဲဒါေၾကာင့္ ယခုကိစၥမွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ ကို အေၾကာင္းျပကာ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္အေနနဲ႔ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား ႀကီးမားစြာ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔နားသို႔ တရား၀င္ေပါက္ၾကားကာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရိုက္ခတ္လာမယ့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ (သမိုင္း) ကိုပါ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားအပါအ၀င္ အင္အား အမ်ားစု ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၄င္းတို႔ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ Senior Junior ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာမေထာက္ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအဆိုဟာ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ NLD ဦး၀င္ျမင့္၏ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၁ နဲ႔ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ကို ယွဥ္ေထာက္ျပလုိက္တဲ့အတြက္ သမၼတရံုးအပါအ၀င္ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲအထိပါ ဂယက္ရိုက္သြားတယ္ဆိုတာ ျငင္းမရပါ။

နိဂံုး

အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ေတြြကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး အမတ္အနည္းငယ္သာရွိတဲ့ NLD ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႔ သမၼတအပါအ၀င္ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးကို အဆို တစ္ခုတည္းနဲ႔ ကိုင္လႈပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းအျပင္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အားလံုးကို တပ္လွန္႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ကာ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမိသလို ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ အားၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ေျခထိုးမႈမ်ားနဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ၾကရန္အတြက္ ေရးသားလုိက္ရပါတယ္..။

----------------------------------------------------------------------

Ref: http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

ေရးသူ-ရန္ေအာင္

0 comments: