စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Saturday, January 14, 2012

၂၇၂ ဦး လြတ္ၿပီ


စာ - ၁

ဒီေန႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ AAPP ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။စာ - ၂


၄၀၁ ဖြင့္ဆုိခ်က္

အက်ဥ္းသားစာရင္း

0 comments: