စာဖတ္ေနသူေပါင္း

We can check your plugins and stuff
ဆံုေနၾက မွ လာေရာက္ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္..
We can check your plugins and stuff လူထုနဲ႔ တိုင္းျပည္သာေကာင္းစားေအာင္လုပ္ေပး ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ ေထာက္ခံတယ္

Tuesday, January 17, 2012

LCCI သင္တန္းဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္။


နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လူ႔ဘ၀မွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားအတြက္ (အခမဲ့) ကူညီေပးဆပ္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို လူ႔ဘ၀တြင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာလူနာမ်ားအတြက္လည္း (အခမဲ့) ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။ ထို႔ျပင္ လူ႔ဘ၀ထဲသို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီး ဘ၀ရပ္တည္မႈအတြက္ မ႐ွိမျဖစ္ သင္ၾကားရေသာပညာေရးက႑ာအားလည္းဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး လွ်က္႐ွိသလိုဘြဲ႔ရပညာတက္မ်ားအား ဘ၀တြင္ ရပ္တည္မႈခိုင္မာလာေအာင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၊ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုးထမ္း႐ြက္ႏိုင္ေသာပညာရပ္မ်ားကိုပါ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ား၊ ေစတနာ႐ွင္ ဆရာ/မမ်ားတို႔မွ မိမိတို႔ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားအားအမ်ားျပည္သူလူထုတို႔အား ျပန္လည္ေ၀မွ်ေပးရာလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ ပညာေရးအခန္းက႑တစ္ရပ္အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလဆန္းပိုင္း၌ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာပညာဒါန (အခမဲ့) သင္တန္းမ်ားအျဖစ္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ 4 Skills သင္တန္း၊ Computer သင္တန္း၊ Hotel သင္တန္းအစ႐ွိသည့္ သင္တန္းတို႔ကိုလူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးသည့္အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိေပသည္။

ျပည္တြင္း/ပ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ LCCI စာရင္းကိုင္သင္တန္းအား၂၃.၁.၂၀၁၂ ရက္မွစ၍ ဆရာဦးေနလင္းေအာင္ (LCCI သင္တန္းေက်ာင္း)၊ ဆရာမေဒၚယုယုႏိုင္ႏွင့္ ေဒၚေအးေအးစုတို႔မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ (အခမဲ့) သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Level 1,2တြင္Book Keeping and Accountsဘာသာရပ္အား (၆) လ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးစိတ္ပါ၀င္စား၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ႐ွာေဖြလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၊ အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပတ္စပို႔ဓါတ္ပံု (၂) ပံုႏွင့္အတူလူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ပံုစံမ်ားျဖည့္စြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

LCCI ဘာသာရပ္ကိုအဆင့္မွီတတ္ေျမာက္ထားပါကကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ား႐ွိ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းစြာ ရ႐ွိႏိုင္ျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဘာသာရပ္သာမကအဆင့္ျမင့္ပညာေရးကိုပါ ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီ ရ႐ွိေစႏိုင္သည္အထိမိမိတို႔ဆက္လက္ သင္ယူေလ့လာေစႏိုင္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းမ်ား တာ၀န္ယူရေသာ စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ျခင္း၊ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းသည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွအစ NGO မ်ားအထိလိုအပ္ကာလုပ္ငန္းငယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ LCCI Level 1,2 တတ္ေျမာက္ထားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းပိုမိုအဆင္ေျပလွ်က္႐ွိၿပီး ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ ေခၚယူမႈမ်ားတြင္ စာရင္းကိုင္ရာထူးအတြက္ ေတာင္းဆိုေသာအရည္အခ်င္းတြင္ B.com, LCCI စသျဖင့္ ေခၚဆိုလာလွ်က္႐ွိေပသည္။ ေျဖဆိုသူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ႐ွိေနသည့္ ဘာသာရပ္ စာေမးပြဲတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ LCCI စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပးလွ်က္႐ွိရာတစ္ႏွစ္တြင္ ဧၿပီလ၌ Series 2 ၊ ဇြန္လတြင္ Series 3 စာေမးပြဲမ်ားကိုေျဖဆိုျခင္း၊ Series 4 စာေမးပြဲမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလတို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ ႐ွိၾကသည္။ ထိုစာေမးပြဲမ်ားအားေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ LCCI ဘာသာရပ္မ်ားအားသင္ယူတတ္ေျမာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္လိုက္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္သည္။



ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေန႔ရက္ - (၁၇.၁.၂၀၁၂) မွ (၂၀.၁.၂၀၁၂) အထိ

ပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ား - LCCI Level 1, 2 (Book Keeping and Accounts)

သင္တန္းကာလ - (၆) လ

တက္ေရာက္ရမည့္ေန႔ရက္ - ၂၃.၁.၂၀၁၂ (တနလၤာေန႔)

ုKYAW THU - FACEBOOK မွ

0 comments: